Algemene Voorwaarden per 1 januari 2024

Algemene voorwaarden HortiPro BV.

HortiPro BV (KvK nr: 56572174)
Jagerserf 43
NL-3851SM te Ermelo

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij HortiPro BV als verkoper, leverancier van zaken of dienstverlener optreedt, voor zover van deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De toepasselijkheid van door de koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Deze algemene voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van iedere derde die bij de uitvoering van een overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn.
 3. De koper met wie eenmaal op deze algemene voorwaarden wordt gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met HortiPro BV gesloten overeenkomsten.

Artikel 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van HortiPro BV zijn vrijblijvend en ten hoogste 30 dagen geldig, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
 2. Tussen HortiPro BV en de koper komt een overeenkomst tot stand, zodra HortiPro BV de opdracht van de koper schriftelijk heeft aanvaard, danwel een begin met de uitvoering daarvan heeft gemaakt.

Artikel 3 Aflevering

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering af fabriek/magazijn van HortiPro BV te Ermelo.

Artikel 4 Levertijd

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper HortiPro BV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5 Deelleveringen

Het is HortiPro BV toegestaan verkochte zaken in gedeelten af te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden afgeleverd, is HortiPro BV bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6 Technische eisen

Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is HortiPro BV verantwoordelijk dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, voor zover de koper bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding heeft gemaakt. Ook alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 7 Monsters, modellen en voorbeelden.

Indien door HortiPro BV een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 8 Wijzigingen in de te leveren zaken

HortiPro BV is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. De door HortiPro BV geleverde zaken blijven het eigendom van HortiPro BV totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met HortiPro BV gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
  – de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
  – de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door HortiPro BV verrichte of te verrichten diensten;
  – eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van deze overeenkomst(en).
 2. De goederenrechtelijke gevolgen van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van het land van bestemming van de betreffende zaak, indien het eigendomsvoorbehoud op grond van het recht van het bestemmingsland niet zijn werking verliest totdat de volledige prijs is betaald, tenzij HortiPro BV anders bepaalt.
 3. Door HortiPro BV afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
 4. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de koper zijn overgegaan en zich nog in handen van de koper bevinden, behoudt HortiPro BV zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die HortiPro BV uit welke hoofde dan ook tegen de koper mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door HortiPro BV geleverde zaken welke door de koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor HortiPro BV haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.
 5. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is HortiPro BV gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
 6. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht HortiPro BV zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
 7. De koper verplicht zich op eerste verzoek van HortiPro BV
  –  de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
  –  alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan HortiPro BV op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
  –  de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door HortiPro BV geleverde zaken te verpanden aan HortiPro BV op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
  –  de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van HortiPro BV;
  –  op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die HortiPro BV ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 10 Gebreken

 1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
  – of de juiste zaken zijn geleverd;
  – of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) beantwoorden aan de overeenkomst;
  – of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden;
 2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk aan HortiPro BV te melden.
 3. Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan HortiPro BV.
 4. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de te leveren zaken bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan HortiPro BV worden geretourneerd.

Artikel 11 Prijzen en prijsverhoging

 1. Tenzij schriftelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting (B.T.W.), andere door de overheid opgelegde heffingen en kosten van vervoer.
 2. Indien HortiPro BV met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is HortiPro BV niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: HortiPro BV mag stijgingen in haar inkoopprijzen doorberekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 12 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum,
  – of door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van HortiPro BV;
  – of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar bankrekening [NL88ABNA0514550899] t.n.v. HortiPro BV te Ermelo.
 2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand.
 3. Zodra de koper in verzuim komt te verkeren, of in geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van koper wordt uitgesproken, worden alle vorderingen van HortiPro BV op de koper onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW.
 4. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 6. HortiPro BV is gerechtigd elektronisch te factureren en verzendt facturen aan het door de koper bekend gemaakte e-mailadres.

Artikel 13 Kredietbeperking

HortiPro BV is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 1% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum.

Artikel 14 Incassokosten

Indien de koper in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de overeengekomen prijs, rente en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom en rente met een minimum van € 150,00 exclusief BTW.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van HortiPro BV is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Bij gebreke van verzekeringsdekking is de aansprakelijkheid van HortiPro BV beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, tenzij de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van HortiPro BV of haar bedrijfsleiding.
 2. In geen geval is HortiPro BV aansprakelijk voor schade bestaande uit verlies aan omzet of goodwill, verminderde opbrengst, gederfde winst, gevolgschade of voor andere indirecte schade.
 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervallen alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de koper uit welke hoofde dan ook jegens HortiPro BV in verband met de uitvoering van de overeenkomst in ieder geval na 1 jaar nadat de koper bekend werd, of redelijkerwijze bekend kon zijn, met de gebeurtenis waarop deze rechten en bevoegdheden zijn

gebaseerd.

Artikel 16 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan HortiPro BV zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van HortiPro BV, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van HortiPro BV; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan HortiPro BV afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
 2. HortiPro BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat HortiPro BV haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van HortiPro BV opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door HortiPro BV niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien HortiPro BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17 Geschillenbeslechting

De rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen HortiPro BV en de koper kennis te nemen. HortiPro BV blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper.

Artikel 18 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen HortiPro BV en de koper is Nederlands recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van toepassing.